เขิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง 2559 วันที่ 9 สิงหาคม ที่สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่    
   
 
 
 
 • ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง คือผลจากการทำงานที่ยาวนานมากกว่า 20 ปีของผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับผู้แทนรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญ จนท้ายที่สุดได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 วัตถุประสงค์ของปฏิญญาคือ การวางมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการอยู่รอด ความมีศักดิ์ศรีและการอยู่ดีกินดีของชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดเอกสาร)
 
 • เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด)
 • เชิญส่งภาพวาดประกวด "ความสำคัญของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง" (อ่านรายละเอียด)
 • ที่ติดต่อสำนักงานและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของมูลนิธิ ม.ก.ส (อ่านรายละเอียด)
 • การรับสมัครผู้แทน "เวทีถาวรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง" (UNPFII) ประจำ
  ปี 2017-2019 อ่านรายละเอียด

 • ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานสมัชชาสภาฯ ครั้งที่ 2 (click here)
 • แถลงข่าวการจัดงานเวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลด)
 • การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย (อ่านรายละเอียด)
 • เวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยครั้งที่ ๒ (ดาวน์โหลด)
 • ผลการประชุมสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เอกสารข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศไทย หรือ R-PP ฉบับล่าสุด (อ่านรายละเอียด)
 • ร่างแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ฉบับใหม่ออกมาแล้ว ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 • เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการ
  ละเมิดสิทธิของชาวกะเหรี่ยงที่ อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
  อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
 • จดหมายข่าว "พิราปป่า" ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)
 • ผลการประชุมจากเวที "Practical Approaches to Ensuring the Full and Effective Paticipation of Indigenous Peoples in REDD+" จัดขึ้นที่ Castle of Weilburg, Bonn, Germany วันที่ 10-12 กันยายน 2557
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานผลการประชุม ดาวน์โหลดรายงาน
 
 
   
   
   

 
 
 • ชนเผ่าพื้นเมืองหลายล้านคนต้องพึ่งพาอาศัยป่าสำหรับการอยู่รอด รวมทั้งการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ โครงการเรดด์พลัส เป็นมาตรการอันหนึ่งที่จะใช้ในการลด ก๊าซเรือนกระจกของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศนั้น ชนเผ่าพื้นเมืองมีความกังวลว่า โครงการดังกล่าวเมื่อเข้ามาแล้วจะเข้ามาสร้างกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ จากป่าขึ้นมาใหม่ เช่น การเพิ่มกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการทำไร่ การล่าสัตว์ การเก็บหาอาหาร หรือยารักษาโรค การตัดฟืน การเลี้ยงสัตว์ หรือการใช้ทรัพยากรอื่นๆในป่า นอกจากนี้ชนเผ่าพื้นเมืองยังมองว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รูปแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีของชนเผ่าพื้นเมืองอ่อนแอลง ดังนั้นถ้าหากสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในด้านที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนแล้ว โครงการเรดด์ที่เข้ามาอาจส่งผลกระทบที่รุนแรง
  ต่อชาวบ้านได้ (อ่านรายละเอียด)
   
   
 • เป็นรูปแบบการบริหารจัดการของการใช้สิทธิของชุมชน ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการ การครอบครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเป็นการรักษาพื้นที่เกษตรในการผลิตพืชอาหาร ในการสร้างความมั่นคง ทางด้านอาหารและความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน โดยการเลือกรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ระบบภูมินิเวศ รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 
         
 
 • การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10 (16-27 พ.ค. 54) การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๐ ของเวทีถาวรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่นิวยอร์ค ในเวทีได้แลกเปลี่ยนและพูดคุยในประเด็นต่างๆ หลายเรื่อง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชนเผ่าในไทยมีดังนี้ (อ่านรายละเอียด)
 
 
   

     
FPIC  
 • ทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองฯ ร่วมกับองค์กรภาคีได้จัดทำคู่มือ การประยุกต์ใช้แนวคิด "หลักการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็นอิสระ" หรือ Free, prior and informed consent (FPIC) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นฉบับภาษาอังกฤษ สเปนและฝรั่งเศส รวมทั้งภาษาไทย(Download FPIC Handbook in English, Spanish and French click here)
     
         
 
 • มูลนิธิฯ ร่วมกับชุมชนบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ ๔ ต. ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อชุมชน ข้อสรุปจากการศึกษามีดังนี้
     
           
           
   
   
         
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel.; +66 (0)53 344945 Fax: +66 (0) 53 344581