การจัดทำข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศไทย
(R-PP)

     
           
   

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรดด์พลัสหรือ การลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าอย่างยั่งยืน การเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในป่า (REDD+) ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส หรือ R-PP เพื่อของบประมาณจากธนาคารโลกมาใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศในประเด็นเกี่ยวกับเรดด์พลัสโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการได้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

การดำเนินงานเรดด์พลัสเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับคนและหน่วยงานจำนวนมาก โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในป่าจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ ดังนั้น พวกเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่ในการปกป้องสิทธิของเรา เช่นมาตราการการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมติข้อตกลงแคนคูน หรือ กลไกทางด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ด้วย เช่นปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น

ทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองฯ กำลังอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรดด์พลัสในหลายๆ แง่อยู่ เมื่อเสร็จแล้วจะนำมาแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจอ่านต่อไป

 


 

ดาวโหลดเอกสารฉบับล่าสุด

- R-PP ภาษาไทย (Download)

- R-PP ภาษาอังกฤษ (Download)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กรอบแนวคิดการจัดทำโครงการ R-PIN
(Download document)

- ข้อกังวลของชนเผ่าพื้นเมืองต่อเรดด์พลัส
(อ่านเพิ่มเติมที่่นี่)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

www.forestcarbonpartnership.org

http://ccmin.aippnet.org/


 
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110