เวทีถาวรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง

     
 

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๐ (๑๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

     
         
 
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๐ ของเวทีถาวรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่นิวยอร์ค ในเวทีได้แลกเปลี่ยนและพูดคุยในประเด็นต่างๆ หลายเรื่อง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชนเผ่าในไทย เช่น
๑) ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากเอเซีย คือ คุณเดวาซิส รอย (Devasish Roy) ได้รับมอบหมายให้จัดทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำไร่แบบเคลื่อนย้ายที่ (shifting cultivation) โดยจะเริ่มดำเนินการในปีนี้และนำไปเสนอในเวทีการประชุมครั้งที่ ๑๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๕) เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นชนเผ่าโดยตรง เพราะภาพความเข้าใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับรูปแบบการทำการเกษตรดังกล่าวยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันมาก และส่วนใหญ่มองในด้านเชิงลบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องที่อาศัยอยู่ในป่า
๒) เวที ริโอพลัส ๒๐ (Rio + 20) ของอนุสัญญาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Convention on Sustainable Development) จะจัดขึ้นประมาณกลางปี ๒๕๕๕ ที่บราซิล ประเด็นที่เน้นหลักคือ “เศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green economy ขณะนี้ทางกลุ่มพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซียกำลังจัดเตรียมข้อเสนอและเตรียมตัวเข้าไปร่วมในเวทีดังกล่าว โดยมีการวางแผนและแบ่งงานกันคร่าวๆ คือ การจัดทำรายงานเสนอให้กับ CSD ภายใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประเด็นหลักๆ ที่พี่น้องชนเผ่าในเอเซียได้แลกเปลี่ยนและเสนอเพื่อเป็นประเด็นสำหรับการจัดทำรายงานและการพูดคุย คือ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การปลูกป่า/พืชพลังงาน อาชีพตามประเพณี (ไร่หมุนเวียน การเลี้ยงสัตว์ การเก็บหาของป่า ฯลฯ) ป่าไม้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การทำเหมืองแร่ ฯลฯ ในจำนวนนี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรง ในส่วนของเมืองไทยลองคิดดูว่าน่าจะเน้นประเด็นอะไรบ้าง นอกจากนี้ก็จะมีเวทีประชุมเตรียมการอีกหนึ่งหรือสองเวที (สำหรับเอเซีย) ก่อนจะถึงเวทีใหญ่
๓) เวทีการประชุมของชนเผ่าพื้นเมืองโลก ปี ๒๕๕๗ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติให้จัดเวทีประชุมของชนเผ่าพื้นเมืองโลกขึ้นในปี ๒๕๕๗ เพื่อประเมินดูว่าการดำเนินงานตามปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งสองทศวรรษ รวมทั้งการดำเนินตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองมีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน และจะทำอะไรต่อในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ขณะนี้ตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นหนึ่งชุดสำหรับเตรียมการเพื่อนำเอาประเด็นข้อกังวลและข้อเสนอของชนเผ่าพื้นเมืองจากที่ต่างๆ ไปเสนอในเวทีดังกล่าว นอกจากนี้แต่ละภูมิภาคก็จะมีการระดมทุนเพื่อจัดเวทีเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมเวทีดังกล่าว
   
       
     
     
     
     
       
       
           
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110