มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

     

ความเป็นมา

มูลนิธิ ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 หมายเลขทะเบียน ชม. 0027/2548 โดยความร่วมมือของผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองและนักวิชาการ เป้าหมายของการก่อตั้งในระยะแรกๆ นั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมืองและส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมและ การรณรงค์ของชนเผ่าพื้นเมืองในระดับนโยบายโดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลกระทบกับ พวกเขา เช่น นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาคีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขต ร้อนและองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมามูลนิธิได้ทบทวนและจัดปรับทิศทางการดำเนินงานใหม่  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาและการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืนและเหมาะสมตามจารีตประเพณี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ทางมูลนิธิให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน คือ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ อาข่า ฯลฯ ประสบการณ์จากการดำเนินงานดังกล่าวจะแบ่งปันและขยายไปสู่ชนเผ่าพื้นเมืองใน ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอื่นๆ ด้วย เช่น ลาว กัมพูชาและเวียตนาม

   
     
     
     
     
     
     
             
    วิสัยทัศน์      
   

ชนเผ่าพื้นเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีสิทธิและ มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษาและการรจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิตตนเอง

     
    ภารกิจ        
   
 • ติดตามนโยบายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง
 • ผลักดันนโยบาย/ข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติการต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคและท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง
 • พัฒนาศักยภาพแกนนำชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรที่สนใจด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุน ประสานงานกับองค์กร เครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • ติดตามทิศทางและนโยบายการจัดการการศึกษาสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
     
    ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน        
   
 • ยึดหลักการและกรอบแนวคิดตามปฎิญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเป็นฐานในการดำเนินงาน
 • สร้างแกนนำองค์กร บุคลากรชนเผ่าพื้นเมืองให้มีบทบาทหลักในกิจกรรมต่าง ๆ
 • มุ่งเน้นการไหลเวียนด้านข้อมูลอย่างอิสระ
 • ยึดแนวทางการประสานความร่วมมือพหุภาคี
 • เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความเสมอภาคทางเพศ
 • เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
     
    วัตถุประสงค์        
   
 1. เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
     
   

กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน

       
   

กิจกรรมการดำเนินงานหลักๆ ของมูลนิธิฯ มีสี่ด้านหลักๆ คือ

       
    1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
มูลนิธิฯ จะรวบรวมและพัฒนาระบบข้อมูลด้านนโยบายการศึกษา การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในระดับต่างๆ โดยจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิค์ เช่น ทำเป็นหนังสือ แผ่นพับ วีดีโอ สื่อวิทยุและเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
    2. การพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนและองค์กรชนเผ่าพื้นเมือง
ทางมูลนิธิฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรและชุมชนชนเผ่า พื้นเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชน โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ ฯลฯ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจสามารถช่วยเหลือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รูปแบบของกิจกรรมมีหลายอย่าง อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับต่างๆ
     
    3. การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
มูลนิธิฯ จะสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและในระดับอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นเวทีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ  รวมทั้งเป็นการสร้างงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองในอนุภูมิภาค            
     
    4. การติดตามและรณรงค์นโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง
1.1) นโยบายระดับสากลและระดับภูมิภาค เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เวทีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ  ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย และอาเซียน เป็นต้น

1.2) นโยบายในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น นโยบายการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  การจัดการที่ดิน (โฉนดชุมชน) การลดการทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่าไม้ในประเทศกำลังพัฒนา (REDD+) นโยบายด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบนพื้นที่สูง
     
             
   

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
188/525 หมู่ 10 หมู่บ้านคุรุสภา ซอย 21
ต. สันนาเม็ง
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 052063113
โทรสาร 052063113

Website: www.thai-ips.org
     
             
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110