ทางมูลนิธิขอแนะนำเว็บไซด์ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

* มูลนิธิ Tebtebba
* คณะทำงานระหว่างประเทศว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (IWGIA)
* มูลนิธิประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซีย (AIPP)

เว็บไซด์ของหน่วยงานยูเอ็นหรือหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศ

* เวทีถาวรสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง(UNPFII)
* กองทุน FCPF ของธนาคารโลก
* อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
* อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

       
           
           
           
           
           
           
           
           
             
    เว็บไซด์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย        
    * โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม        
             
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110