สื่อสิ่งพิมพ์ (Publications)
     
         
  ทางมูลนิธิฯ ขอแนะนำสื่อที่ทางมูลนิธิได้จัดทำไปแล้ว โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคี ต่างๆ เช่น ภาคีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อน มูลนิธิประสานความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซีย (AIPP) และองค์กรในประเทศไทย เช่น คู่มือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาเกี่ยวกับหลักการ FPIC ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และคู่มือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรดด์พลัส (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า
และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ในประเทศกำลังพัฒนา) ฯลฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ตามลิงค์ด้านล่าง
     
  จากเอกสารสู่ปฏิบัติการ: การต่อรองและการผลักดันสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองสู่อนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ    
     
     
     
     
       
       
       
       
      ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ทางมูลนิธิ
ได้จัดทำจดหมายข่าวขึ้นมาชื่อว่า
"พิราปป่า" เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่
ให้กับชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดูรายละเอียด
 
  Indigenous Peoples Experiences on Free, Prior and Informed Consent: A Collection of Case Studies    
  Case studies can be downloaded here    
       
  กรณีศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ) ดาวโหลดได้ที่นี่      
         
         
         
           
  หนังสือ "เรดด์คืออะไร?" เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนรู้ของ ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและคนอื่นๆ ที่สนใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยใช้ภาคป่าไม้ เนื้อหามีอยู่สามส่วนหลักๆ คือ แนะนำความเป็นมาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรดด์ หรือ การลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา และสิ่งที่ชุมชนควรเตรียมตัวเพื่อรับมือกับโครงการเรดด์ที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่ของตนเอง      
  ดาว์โหลดเอกสาร      
       
       
       
         
         
         
  This handbook on free, prior and informed consent (FPIC) is meant for practical use by indigenous peoples’ communities. Produced by the International Alliance of Indigenous and Tribal People of the Tropical Forests (IAITPTF) and the Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment (I.P.F), it is largely based on the experiences of indigenous communities in different countries. These include, but not limited to, the Philippines, Malaysia, Tanzania, Nepal, Panama, Suriname and Costa Rica.      
       
       
       
       
  Download full Document      
         
         
         
         
           
 

 หนังสือคู่มือฉันทานุมัติที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent  หรือที่เรียกสั้นๆ ในภาษาอังกฤษว่าเอฟปิค (FPIC) ที่จัดทำและผลิตโดยมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อน ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง ที่ต้องทำความเข้าใจและสามารถใช้สิทธินั้นได้

     
       
       
       
       
       
  เอกสารดาวโหลดได้ที่นี่ Download Document in PDF file      
         
         
         
         
         
           
  ข้อตกลงแคนคูนยอมรับถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเรดด์พลัส

การมีส่วนร่วมนี้ควรรวมไปถึงสิทธิในการควบคุมและการจัดการด้วย โครงการเรดด์ที่มีการวางแผน ออกแบบ และดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Safeguards) ซึ่งได้อ้างอิงไว้ในข้อตกลงของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นเกี่ยวกับเรดด์พลัส รวมทั้งข้อบัญญัติของปฏิญญาสหประชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองด้วย เราเรียกโครงการที่ใช้แนวทางดังกล่าวว่า "เรดด์พลัสบนฐานของชุมชน" ดาวโหลดเอกสาร pdf ได้ที่่นี่
     
       
       
       
       
       
       
       
       
           
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110