กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ      
    มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรมตามกรอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร กิจกรรมที่ได้ดำเนินไปมีดังนี้      
         
   
  • การพัฒนาศักยภาพชุมชนและแกนนำในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "การลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ในประเทศกำลังพัฒนา หรือ เรดด์พลัส (อ่านรายละเอียด)
     
   
  • การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน (อ่านรายละเอียด)
     
    ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ      
   
     
    เวทีฝึกอบรมแกนนำเรื่อง "การให้ฉันทามติที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ" (เอฟปิค)
(Free, prior and informed consent -FPIC) ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค ๕๔
     
   
     
    เวทีฝึกอบรมเรื่องเรดด์และการป้องกันผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ ศูนย์วัฒนธรรม ต.ไล่โว่
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๕๔
     
         
    เวทีนำเสนอผลการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชน ที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง
จ. เชียงใหม่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๕๔
     
         
    เวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการเรดด์ที่จะเข้ามา
ที่บ้านบ้องตี้บน ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๕๔
     
           
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110